שאלות נפוצות

מהו בית משפט לתביעות קטנות

בית המשפט לתביעות קטנות הוא בית משפט השלום אשר הוסמך לדון בתביעות על רקע סכסוכים אזרחיים, כגון, סכסוכים בנושא צרכנות או מתן שירותים. ההליך המשפטי בבית- משפט זה הינו הליך פשוט ואינו מצריך ידע משפטי או ייצוג על ידי עורך דין. הדבר היחיד הנדרש מבעלי הדין הוא, הצגת המסמכים הרלוונטיים המאמתים את גרסתם בפני ביהמ"ש. הסכום המקסימאלי שניתן לתבוע במסגרת תביעה קטנה הינו: 33,500 ₪ נכון ליום 1.1.18 ( סכום זה מתעדכן מידי שנה). שים לב- המידע שלהלן מוגש כמידע כללי, אינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות ואינו מהווה ייעוץ משפטי. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק, הקובע הוא הנאמר בחוק.

התחל תהליך הגשת תביעה

הסמכות המקומית– לאיזה בית משפט הסמכות לדון בתביעתי

את התביעה יש להגיש בביהמ"ש השלום באזור השיפוט שנקבע לפי הקריטריונים המפורטים מטה. שים לב– אין משמעות לסיכום בין הצדדים לגבי מקום השיפוט במידה וקיים הסכם כזה.

הקריטריונים לקביעת מקום השיפוט הם:

א. מקום מגורי הנתבע או מיקום עיסוקו.

ב. המקום בו נוצרה ההתחייבות, כלומר המקום בו התבצעה העסקה או הרכישה.

ג. המקום שתוכנן לקיום ההתחייבות.

ד. מקום המסירה של הנכס במידה ומדובר בנכס.

ה. תביעה שכנגד- יש להגיש באותו מקום בו הוגש כתב התביעה המקורי.

התחל תהליך הגשת תביעה

הייצוג בביהמ"ש

א. האם אני צריך עורך דין בבית המשפט לתביעות קטנות?

    ת: לא. בבית- משפט לתביעות קטנות אין צורך בייצוג על ידי עורך דין. יתר על- כן, ייצוג על ידי עורך דין אסור בבית המשפט לתביעות קטנות.

ב. מתי בכל זאת מותר לעו"ד להופיע בבית המשפט לתביעות קטנות?

    1 .כאשר עורך הדין הוא צד לתביעה בעצמו.

    2 .כאשר בית המשפט מתיר זאת- על בית המשפט לנמק את אישורו.

ג. האם יכול אדם אחר לייצג אותי?

    ת: כן ובלבד שנתת לו ייפוי כוח והייפוי כוח הוגש לבית המשפט ואושר. שים לב: בתנאים מסוימים בית המשפט לא יתיר לאדם אחר לייצגך, להלן התנאים:

        1 .אם האדם שמינית לייצג אותך עוסק בייצוג בדרך קבע.

        2 .אם הייצוג נעשה בתמורה כספית או בתמורה שאינה כספית.

ד. האם ארגון העובדים שלי יכול לייצג אותי?

    ת: כן. בעל דין רשאי להיות מיוצג על ידי ארגון, ובלבד שיקבל אישור של ביהמ"ש. במקרה כזה ירשה בית המשפט לבעל הדין שכנגד להיות אף הוא מיוצג על- ידי ארגון אם יחפוץ בכך.

התחל תהליך הגשת תביעה

מהם התנאים הדרושים לתביעה בביהמ"ש לתביעות קטנות

1 .בכל תביעה שסכומה אינו עולה על 33,500 ₪ נכון ליום 1.1.12018. סכום זה מתעדכן בתחילת כל שנה.

2 .במצב בו תרצה להחליף מצרך או לתקנו או במצב בו תרצה לבטל עסקה שביצעת. שים לב: התובע יכול להגיש את התביעה בבית משפט אחר המוסמך לדון בתובענה.

3 .עילות תביעה– על מנת להגיש תביעה לבית המשפט יש לברר את עילת התביעה. הכוונה היא למעשה אשר מקים זכות לפיצוי– לדוגמא– הפרת חוזה, מעשה או מחדל נזיקיים )כמעט תמיד– רשלנות(. 4 .זהות הנתבע– על הנתבע להיות אדם או חברה. במידה ומדובר באדם יש לציין את פרטיו בצורה מדויקת: שם מלא, ת.ז, כתובת, טלפון. במידה ומדובר בתאגיד או חברה, נדרש לציין את השם הרשמי של החברה כולל "בע"מ" בסופו ומספר הח.פ. של החברה.

שים לב: לפני הגשת התביעה, יש לבדוק מי הם הגורמים העלולים להיות מעורבים במקרה. בדיקה זו תחסוך לנו זמן יקר בהמשך. כך למשל, במקרה של תאונת דרכים, התובע מעוניין לקבל חזרה כסף עבור התיקונים שביצע. במידה ויתבע אדם המבוטח בביטוח צד ג', תצטרף חברת הביטוח של הנתבע אוטומטית להגנה. על מנת לחסוך זמן ומשאבים– ניתן לצרפה מלכתחילה לתביעה.

התחל תהליך הגשת תביעה

מה גובה סכום התביעה המקסימאלי בתביעות קטנות

סכום התביעה המקסימאלי הוא עד 33,500  ₪ נכון ליום 1.1.18( סכום זה מתעדכן מעת לעת).

התחל תהליך הגשת תביעה

האם עירייה/תאגיד יכולה לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות

לא. תאגיד או עירייה אינם יכולים לתבוע בבית משפט מסוג זה, אך הם יכולים להיות נתבעים.

התחל תהליך הגשת תביעה

האם עירייה/תאגיד יכולה לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות

לא. תאגיד או עירייה אינם יכולים לתבוע בבית משפט מסוג זה, אך הם יכולים להיות נתבעים.

התחל תהליך הגשת תביעה

מתי ניתן לצרף מספר תביעות יחד

במצב בו כל התביעות נוגעות לאותו עניין. למשל נוסעים של טיסה שבוטלה יכולים להגיש תביעה נפרדת כל אחד מטעמו, ובהמשך לבקש לאחד את התביעות כך שמיצוי הדין יתבצע יחד.

התחל תהליך הגשת תביעה

מהם התנאים להעברת הדיון לבית משפט אחר או לביטול התביעה

לבית משפט לתביעות קטנות הסמכות להחליט על העברת הדיון בתביעה לבית המשפט השלום או לבית משפט אחר המוסמך לדון בהן. כמו כן לבית המשפט הסמכות לדחות את התביעה.

התנאים להעברת התביעה או לביטולה, הם:

  1. העברת התביעה- כאשר הדיון הנדון אינו מתאים לדיון ביהמ"ש לתביעות קטנות.
  2. דחיית התביעה- כאשר התובע הגיש יותר מ-5 תביעות עוד באותה השנה באותו בית המשפט, ביהמ"ש ידחה את התביעה ולא תדון בקשתו.

התחל תהליך הגשת תביעה

אם הגישו נגדי תביעה האם אני יכול להגיש תביעה שכנגד

כן, ניתן להגיש תביעה שכנגד ובלבד שהתביעה שכנגד עונה על האמור בסעיפים לעיל, ותוגש בבית המשפט בו הוגשה התביעה המקורית.

התחל תהליך הגשת תביעה

תוך כמה זמן יש להגיש כתב הגנה ובכמה עותקים

על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום קבלת כתב התביעה. כתב ההגנה יוגש ב- 3 עותקים למזכירות )עותק לתובע, עותק לבית המשפט ואחד שיוחתם ע"י המזכירות ויוחזר לנתבע(. במצב בו יש יותר מתובע אחד, יש להוסיף העתקים לכתב ההגנה כמספר התובעים.

התחל תהליך הגשת תביעה

מה קורה אם התובע לא התייצב לדיון

במצב בו הנתבע התייצב לדיון והתובע לא התייצב- תדחה תביעתו של התובע.

התחל תהליך הגשת תביעה

מה קורה אם הנתבע לא התייצב לדיון

במצב בו התובע התייצב לדיון והנתבע לא התייצב- ייתן בית המשפט פסק דין לטובת התובע על יסוד כתב התביעה, ובלבד שהתובע הצהיר על אמיתות דבריו בתביעתו!

התחל תהליך הגשת תביעה

מתי ניתן פסק הדין

א. בתום הדיון בתביעה ייתן בית המשפט את פסק הדין.

ב. באפשרות בית המשפט לדחות את מועד מתן פסק הדין עד לתקופה של 7 ימים מיום הדיון.

ג. פסק הדין יהיה מנומק בצורה תמציתית וברורה.

התחל תהליך הגשת תביעה