המרכז לתביעות קטנות

שאלות נפוצות

מה זה בית משפט לתביעות קטנות?

בית המשפט לתביעות קטנות הוסמך לדון בתביעות על סכסוכים אזרחיים, כגון, סכסוכים בנושא צרכנות, מתן שירותים. למרות זאת, דנים גם בנושאים שאינם צרכניים, לדוגמה תביעות נזיקיות פשוטות או תביעות בנושאים של אפליה ולשון הרע. ההליך הינו הליך פשוט ואינו מצריך ידע משפטי או ייצוג על ידי עו"ד. הדבר היחיד שצריך מבעלי הדין הוא הצגת כל הראיות המאמתות את הגרסה שלהם בפני בית המשפט.

התחל תהליך הגשת תביעה

לאיזה בית משפט הסמכות לדון בתביעה קטנה - הסמכות המקומית?

יש להגיש את תביעה קטנה בבית המשפט לתביעות קטנות על פי אזור השיפוט שנקבע בקריטריונים המפורטים מטה. שים לב– אין משמעות לסיכום בין הצדדים לגבי מקום השיפוט במידה וקיים הסכם כזה.

הקריטריונים לקביעת אזור השיפוט הם:

א. מקום המגורים של הנתבע או מיקום עיסוקו.

ב. המקום בו נוצרה ההתחייבות, כלומר המיקום שבו התבצעה הרכישה או העסקה.

ג. המקום שתוכנן לקיום ההתחייבות.

ד. מקום המסירה של הנכס במידה ומדובר בנכס.

ה. תביעה שכנגד- באותו מקום בו הוגשה התביעה המקורית.

התחל תהליך הגשת תביעה

האם אפשר שעורך דין ייצג אותי בביהמ"ש

ש. האם צריך עורך דין בבית המשפט לתביעות קטנות?

    ת: לא. בבית- משפט לתביעות קטנות אין צורך בייצוג על ידי עורך דין. יתר על- כן, ייצוג על ידי עורך דין אסור בבית המשפט לתביעות קטנות.

ש. מתי בכל זאת מותר לעו"ד להופיע בבית המשפט לתביעות קטנות?

    1 .כאשר עורך הדין הוא צד לתביעה בעצמו.

    2 .רק במידה ובית המשפט מאפשר זאת - על בית המשפט לנמק את אישורו.

ש. האם יכול אדם אחר לייצג אותי?

    ת: כן ורק בתנאי שנתת לו ייפוי כוח. ייפוי הכוח הוגש לבית המשפט ואושר. שים לב: בתנאים מסוימים בית המשפט לא יתיר לאדם אחר לייצגך, להלן התנאים:

        1 .במידה והאדם שמינית לייצג אותך עוסק בייצוג בדרך קבע.

        2 .במידה והייצוג נעשה בתמורה כספית או בתמורה שאינה כספית.

ש. האם ארגון העובדים שלי יכול לייצג אותי?

    ת: כן. בעל דין רשאי להיות מיוצג על ידי ארגון, ובלבד שיקבל אישור של ביהמ"ש. במקרה כזה ירשה בית המשפט לבעל הדין שכנגד להיות אף הוא מיוצג על- ידי ארגון אם יחפוץ בכך.

התחל תהליך הגשת תביעה

אילו תנאים צריכים להתקיים בשביל להגיש תביעה קטנה?

1 .בכל תביעה שסכומה אינו עולה על 33,900 ₪ נכון ליום 1.1.12019. סכום זה מתעדכן בתחילת כל שנה.

2 .במצב בו תרצה להחליף מצרך או לתקנו או במצב בו תרצה לבטל עסקה שביצעת. שים לב: התובע יכול להגיש את התביעה בבית משפט אחר המוסמך לדון בתובענה.

3 .על מנת להגיש תביעה לבית המשפט יש לברר מהי סיבת התביעה. הכוונה היא למעשה אשר מקים זכות לפיצוי. לדוגמא – הפרת חוזה, מעשה או מחדל נזיקיים (כמעט תמיד– רשלנות).

4 .הנתבע חייב להיות אדם או חברה. במידה ומדובר באדם יש לציין את פרטיו בצורה מדויקת: שם מלא, ת.ז, כתובת מלאה וטלפון. במידה ומדובר בתאגיד או חברה, נדרש לציין את השם הרשמי של החברה כולל "בע"מ" בסופו ומספר הח.פ. או עוסק מורשה של החברה.

התחל תהליך הגשת תביעה

מה סכום המקסימום אפשר לתבוע בתביעות קטנות?

סכום התביעה המקסימלי שניתן לתבוע הוא עד 33,900  ₪ נכון ליום 1.1.19( סכום זה מתעדכן מעת לעת).

התחל תהליך הגשת תביעה

למי מותר לתבוע בביהמ"ש לתביעות קטנות?

אדם יחיד מעל גיל 18 (זו יכולה להיות גם קבוצה של אנשים). חברה בע"מ אינה רשאית לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות.

התחל תהליך הגשת תביעה

האם חברה בע"מ/ תאגיד/ עירייה יכולים לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות?

לא! אסור להם! תאגיד או עירייה אינם יכולים לתבוע בבית משפט מסוג זה, אך הם יכולים להיות הנתבעים.

התחל תהליך הגשת תביעה

האם ניתן לצרף מספר תביעות קטנות ביחד?

במידה וכל התביעות נוגעות לאותו עניין. לדוגמא - נוסעים בטיסה שבוטלה יכולים להגיש תביעה נפרדת כל אחד מטעמו, ובהמשך ניתן לבקש איחוד תביעות כך שמיצוי הדין יתבצע יחד.

התחל תהליך הגשת תביעה

מהם התנאים להעביר דיון לבית משפט אחר או לבטל את התביעה?

לבית משפט לתביעות קטנות הסמכות יש את הזכות להחליט על העברת הדיון בתביעה לבית המשפט השלום או לבית משפט אחר המוסמך לדון בהן. כמו כן לבית המשפט הסמכות לדחות את התביעה.

התנאים להעברת התביעה או לביטולה, הם:

  1. העברת התביעה - הדיון הנדון אינו מתאים לדיון ביהמ"ש לתביעות קטנות.
  2. דחיית התביעה - התובע הגיש יותר מ-5 תביעות באותה השנה באותו בית המשפט, ביהמ"ש ידחה את התביעה ולא תדון בקשתו.

התחל תהליך הגשת תביעה

במידה והגישו נגדי תביעה האם אני יכול להגיש תביעה (נגדית) שכנגד?

כן, ניתן להגיש תביעה שכנגד ובלבד שהתביעה שכנגד עונה על האמור בסעיפים לעיל, ותוגש בבית המשפט בו הוגשה התביעה המקורית.

התחל תהליך הגשת תביעה

מה פרק הזמן להגשת כתב הגנה ובכמה עותקים?

הנתבע צריך להגיש את כתב ההגנה בתוך 15 יום מיום קבלת כתב התביעה. כתב ההגנה יוגש ב- 3 עותקים למזכירות. במצב בו יש יותר מתובע אחד, יש להוסיף העתקים לכתב ההגנה כמספר התובעים.

התחל תהליך הגשת תביעה

במידה והתובע לא מתייצב לדיון - מה קורה?

במצב בו התובע לא התייצב לדיון והנתבע כן התייצב לדיון - תדחה התביעה של התובע.

התחל תהליך הגשת תביעה

במידה והנתבע לא מתייצב לדיון - מה קורה?

במצב בו התובע התייצב לדיון והנתבע לא התייצב לדיון, בית המשפט ייתן פסק דין לטובת התובע על יסוד כתב התביעה, ובלבד שהתובע הצהיר על אמיתות דבריו בתביעתו.

התחל תהליך הגשת תביעה

מתי מתקבל פסק דין?

א. בתום הדיון בתביעה ייתן בית המשפט את פסק הדין.

ב. באפשרות בית המשפט לדחות את מועד מתן פסק הדין עד לתקופה של 7 ימים מיום הדיון.

ג. פסק הדין יהיה מנומק בצורה תמציתית וברורה.

התחל תהליך הגשת תביעה

שים לב- המידע שלהלן מוגש כמידע כללי, אינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות ואינו מהווה ייעוץ משפטי. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק, הקובע הוא הנאמר בחוק.