תנאים כללים

תנאי שימוש באתר

משתמש יקר,
אתר "המרכז לתביעות קטנות" ("האתר") נועד לסייע בניסוח כתב התביעה, טיפול בנספחים והגשת התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות ("השירות"). האתר מנוהל על ידי מגה פליי בע"מ, ח.פ. 513962100 ("המנהל"), שכתובתו צ'חנובר 5 רחובות מיקוד 7608632. השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש").

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא באלו כפוף לתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

באם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באתר ובכלל זה צד שלישי שמפרסם תכנים באתר.

1. הגדרות
1.1. "חומרי האתר" -חברת מגה פליי בע"מ מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר, לרבות חומרים, מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר ובכלל זה השירותים המוצעים באתר (ביחד, "החומרים") ולהוריד אותם ולהשתמש בהם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ובתנאי שתפעל בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בחומרים המקוריים ובכל עותק שלהם. אינך רשאי לשנות את החומרים בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, למכור, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים האלה תפוג אוטומטית ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר, וחובה תחול עליך להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.
1.2. "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בכל דרך אחרת באתר או במידע.
1.3. "תביעות קטנות" – על פי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-‏1984 ותקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976.

2. קניין רוחני, זכויות באתר ובתוכנו
2.1 כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת המידע, התכנים (לרבות בכל הקשור לחברה – תיאורה, אופן פעילותה וכל מידע ו/או נתון רלוונטי אחר בקשר אליה), הנתונים, הפטנטים וסימני המסחר (ובקשות לרישום פטנטים ו/או סימני מסחר), זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של חברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב. יודגש כי זכויות הקניין הרוחני של מידע המופץ למשתמש הרשום באתר נותרים רכושה הבלעדי של החברה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תלונה כלפי החברה.
2.2 כל זכויות הקניין הרוחני של תכנים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר על פי הרשאה שניתנה לחברה יהיו שייכות לצד השלישי. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למכור, להשתמש או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
2.3 אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק למשתמש או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות באתר, במידע או בתכנים הכלולים בו, והמשתמש לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות החברה בהם. זאת, אף אם לא מצוין באתר כי החומר המצוי בו מוגן בזכויות יוצרים או רשום כסימן מסחר.
2.4 כל תשדורת או מידע אשר יעביר המשתמש לאתר, לא יהיו מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים, לא תהיינה למשתמש הרשום כל זכויות קנייניות במידע, והחברה תהיה רשאית לעשות בחומר כל שימוש כפי שיראה לה לנכון. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה. הכל בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.

3. הגבלת אחריות
3.1. השירות נועד לסייע לך באופן טכני בלבד בהכנת והגשת התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. למען הסר ספק – חברת המרכז לתביעות קטנות אינה נותנת ייעוץ משפטי ואינה מספקת שירותים משפטיים מכל סוג שהוא. תפקידנו הינו לסייע בניסוח כתב התביעה, טיפול בנספחים והגשת התביעה לבית המשפט. האתר או מי מטעמו אינם מספקים חוות דעת בשאלת קיומה של עילת תביעה לכאורית וסיכוי הצלחת התביעה.
3.2. המשתמש הוא שמחליט על הגשת תביעתו באופן ובמתכונת בה היא מוגשת, ובטרם יעשה כן, על כל משתמש להפעיל שיקול דעת בדבר סיכויי התביעה שלו, וזאת בשים לב לטענותיו העובדתיות וחוזק עמדתו המשפטית.
3.3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומבין כי הגשת תביעה קטנה כרוכה בסיכונים שונים, בסיכונים, לרבות הפסד בתביעה, הפסד הוצאות משפטיות לנתבע ואף לתביעה נגדית. האתר לא יהא אחראי כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או הפסד מכל סוג שהוא, ובכלל זאת עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר.
3.4. המשתמש מצהיר כי הגעתו לדיונים, הגשת תצהירים במידת הצורך  וכיו"ב הינה על אחריותו הבלעדית ולא באחריות האתר בשום צורה.

4. תשלום אגרה לבית המשפט:
4.1. בזמן מילוי השאלות במערכת יהיה על המשתמש לבחור האם ברצונו שמערכת אתר מרכז לתביעות קטנות תגיש את כתב התביעה עבורו לבית המשפט, או אם ברצונו שהאתר ינסח את כתב התביעה והמשתמש יגיש בעצמו את כתב התביעה.
4.2. בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרה של 1% משווי התביעה (סכום האגרה יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים), אך לא פחות מסכום מינימלי המתעדכן מדי פעם (נכון להיום 50 ₪). תשלום האגרה שמשולם על ידי המשתמש ישולם לבית המשפט, כתב התביעה יוגש לבית המשפט. האתר ישלח קבלה על תשלום האגרה בהודעה דוא"ל של המשתמש.

5. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה:

5.1. ביטול הזמנה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). החזר מחיר העסקה בכל מקרה של ביטול יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק.

5.2. ביטול של הזמנה כאמור יעשה בכתב באמצעות הודעה לכתובת דואר האלקטרוני של המרכז לתביעות קטנות , office@hageshtviaa.co.il.

5.3 המרכז לתביעות קטנות תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המחבר ובין אם בתיאור המחבר; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין; אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו; אם יתברר לה כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המחבר לצד ג’ ו/או לסחור בו. הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכש במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הרוכש בעת הרכישה.

5.4. במידה והלקוח יבקש להפסיק את הטיפול ו/או תהיה מניעה להכנת התביעה מסיבה שאינה קשורה באתר ו/או בשירות הניתן מהאתר ו/או ממנהליו, ישולם לאתר ולמנהל שכר ראוי בשיעור בשיעור 100 אחוז מהסכום ששילם הלקוח עבור השירות. מובהר, כי עמלת השירות ששולמה לא תוחזר בשום מקרה. אגרת הגשת התביעה המשולמת לבית המשפט תוחזר במלואה ללקוח.

6. הסרת אחריות
6.1 כל התכנים באתר מסופקים "כמות שהם" ("AS IS"). החברה לא מביעה עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא תישא באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים, לשיבושי הגהה, ניסוח וכיו"ב בגין השימוש באתר וכן לא תהיה אחראית לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו, לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים.
6.2 על אף העדכון השוטף של האתר, יתכן כי המידע המתפרסם באתר יהיה חלקי. לכן, מומלץ למשתמש הרשום, להשיג מידע עצמאית, במקביל לשימוש במידע הנלקח מהאתר.
6.3 אין בפרסום המידע או התמונות באתר כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על החברה או מי מטעמה בקשר למוצרים, טיבם או התאמתם לצרכי המשתמש או לתיאורם באתר.
6.4 השימוש באתר ובתכניו, הינו באחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה לא תפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו מהשימוש באתר זה או מהפרסומים המופיעים בו.
6.5 המשתמש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי יתכן שהמידע באתר אינו מדויק, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו, בין ישיר ובין עקיף, לכל תקלה נזק שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
6.6 חברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.
6.7 ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן יחד ולחוד: "מחשב אישי"). המשתמש יהא אחראי לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו. לאור זאת, עליו לשמור על הססמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבו האישי.
6.8 החברה מנהלת ומפעילה את האתר באופן שוטף וללא הפרעות, ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות. המשתמש מודע כי ייתכן ששירותי האתר לא יהיו זמינים בכל עת שיידרש להם, או לא יהיו זמינים בכלל, או שזמינותם תהיה חלקית, מוגבלת או בעייתית, או שהשירותים לא יתפקדו כנדרש ובכלל זה יספקו נתונים שגויים, לא מעודכנים או לא נכונים או שלא יוכלו לספק לו את הנתונים שיבקש או לבצע את הפעולות שירצה לבצע, וכן ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו. החברה לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך ללא קשר לסיבת התקלה, והמשתמש מאשר כי לא תעמוד לו כל טענה כלפי החברה או כלפי כל גורם הקשור לאתר בגין אירוע כאמור ו/או בגין נזק שנגרם לצד שלישי.
6.9. האתר ומנהליו יהיו אחראיים אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למשתמש, ככל שייגרמו, בשל רשלנותם או בשל הפרת התחייבויותיהם על פי תנאי השימוש. אחריות האתר ומנהליו תהיה מוגבלת עד לגובה הסכומים אשר שילם המשתמש בשל כך (מותנה בהצגת אישור הרכישה ו/או פירוט כרטיס האשראי) ו/או עד לגובה הסכום בו חויב חשבון המשתמש בשל כך.

7. עמלת השירות
7.1. השימוש בשירותים כרוך בתשלום. ההוראות המתייחסות לתשלום יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר. מידע על התעריפים המוצעים באתר, וכן בסיכום ההזמנה שיוצג לפניך טרם ביצוע אישור התשלום וישלח לאחר מכן לחשבון האימייל שמסרת.
7.2. גובה עמלת השירות של האתר, גם אם תשתנה מפעם לפעם, יוצג בפניך בזמן השימוש וזה יהיה הסכום אותו תידרש לשלם בגין השירותים ו/או המוצר.
7.3. עמלת השירות בעבור ניסוח, כתיבה והכנה של כתב התביעה הקטנה על ידי צוות האתר הינו נגזרת של סכום התביעה. מינימום של 290 ₪ ועד 790 ₪ מקסימום.
להבהיר כי עמלת השירות אינה כוללת את עלות אגרת פתיחת התיק בבית המשפט לתביעות קטנות. עלות אגרת פתיחת תיק מוצגת בנפרד ומשולמת בנפרד על ידי המשתמש, כתשלום נפרד ובתנאי שהמשתמש בחר בכך;
7.4. המשתמש מצהיר כי עמלת השירות המשולמת לאתר בעבור השירותים הניתנים על ידו, משולם לניסוח כתב התביעה, טיפול בנספחים והגשת התביעה לבית המשפט באם המשתמש בחר בזאת. השירות כולל את הכנת כתב התביעה ושתי הגהות נוספות. הגהה נוספת כרוכה בתוספת תשלום. השירות אינו כולל מו"מ ו/או שלב של הגשת תביעה לבימ"ש /או ביה"ד/ עד לגמר ההליכים וכי אין עמלת השירות הנ"ל כוללת תשלום עבור ערעורים אם יהיו ו/או עבור הליכי הוצל"פ/ ו/או הליכים בבית הדין המשמעתי לאתיקה של עורכי דין. המשתמש מודע לכך ומסכים מראש כי במידה ובחר המשתמש לשלוח את תביעתו לבית המשפט, לא תהא אחריות לאתר בעניין טיפול בתביעתו על ידי הנהלת בתי המשפט, וכי האתר מתחייב להגיש בשמו של המשתמש את התביעה לבית המשפט בלבד.
7.5. השירות ו/או המוצר וקבלה בגין תשלום ישלחו למשתמש לתיבת הדוא"ל.
7.6. קבלת המוצר על ידי המשתמש תהיה לאחר 6 ימי עסקים מרגע תשלום המשתמש עבור השירות. במידה והמשתמש בחר שהמרכז לתביעות קטנות יגיש בשמו את כתב התביעה לבית המשפט, זמן הגשת התביעה לבית המשפט הינו 7 ימי עסקים מרגע אישור נוסח התביעה על ידי המשתמש.
7.7. סכום זה עלול להשתנות מעת לעת והמשתמש מצהיר כי אין לו שום טענה לעניין זה. תשלום בעבור הכנת כתב תביעה קטנה כולל הפיכתו של כתב התביעה הקטנה לקובץ PDF וקובץ נוסף המכיל את הנספחים באם קיימים.
7.8. במידה וחלפה תקופה של 90 ימים בין שליחת כתב התביעה להגהה ללקוח לבין בקשה נוספת מהלקוח לביצוע תיקונים נוספים לכתב התביעה. ההגהה הנוספת תהיי בתוספת תשלום של 250 ₪.
7.9. במידה והלקוח בחר להגיש את התביעה באופן עצמאי ולאחר מכן התחרט וביקש להגיש את התביעה באמצעות המרכז לתביעות קטנות, תהיי תוספת תשלום של 100 ₪ בתוספת עלות השליח.

8. קישורים באתר
8.1 באתר נכללים קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא בידי גורמים אחרים. החברה לא תישא באחריות לאתרי אינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר ו/או כהסכמה בחוות דעת או אישור המידע המצוי באתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. לחברה אין כל שליטה על אתרים שאינם שלה, והיא אינה אחראית במפורש או במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. כן אין החברה אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מהאתר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
8.2 כל משתמש אחראי להקפיד לעיין בתקנוני האתרים ובמדיניות הפרטיות המסדירים את תנאי השימוש באותם אתרי צד-שלישי ולהפנות כל השגה על אתרי צד-שלישי אלה אל מנהלי אותם אתרים או מפעיליהם.

9. שימושים אסורים
המשתמש מתחייב בזאת לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ולא לבצע שימוש הפוגע באתר או בצד ג' או חורג ממטרות שירותי האתר, לרבות:
9.1. לא לעשות שימוש באתר על מנת להגיש תביעות קטנות פוגעניות בעלות תוכן בלתי הולם ו/או למטרת הטרדה או פגיעה בלתי הולמת בצד ג' (לרבות הוצאת דיבה, לשון הרע, גזענות, פגיעה בפרטיות וכד') וללא עילה לגיטימית הקבועה בחוק, או בניגוד לכל דין.
9.2. לא לעשות שימוש באתר על מנת להגיש תביעות קטנות פוגעניות בעלות תוכן בלתי הולם ו/או למטרת הטרדה או פגיעה בלתי הולמת בצד ג' (לרבות הוצאת דיבה, לשון הרע, גזענות, פגיעה בפרטיות וכד') וללא עילה לגיטימית הקבועה בחוק, או בניגוד לכל דין.
9.3. לא לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באתר ו/או בישרות ו/או בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש המנהל לצורך אספקת האתר.
9.4. לא להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
9.5. לא לאסוף ו/או לאגור מידע על המשתמשים באתר לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות, פגיעה בפרטיות, או הפצת דואר זבל (ספאם).
9.6. לא לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.
9.7. לא לעשות באתר או בשירות המוצע בו שימוש שאינו פרטי או שנועד למטרות מסחריות.
9.8. כל פעולה בניגוד להוראות הסעיפים הנ"ל תהווה הפרה חמורה של תנאי השימוש ועשויה להוביל לחסימה זמנית או קבועה של חשבון המשתמש הרלוונטי, ואף לפנייה לגורמים המוסמכים בחוק לטיפול בעבירות מסוג זה.

10. עדכונים ושינויים
החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם

11. שיפוי
המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלו. בנוסף, המשתמש ישפה את החברה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר.

12. שונות
12.1 החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם.
12.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.
12.3 על המידע המצוי באתר זה, הגישה של המשתמש אליו, השימוש בו ותנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתנאי שימוש אלו ו/או הנובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי.
12.4 היה ויתברר כי תנאי מתנאי שימוש אלו בלתי חוקי, בטל, אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתנאי שימוש אלו.
12.5 אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין החברה לבין המשתמש ו/או לשנותה. המשתמש עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש נוספים בחלקים אחרים של אתר זה. הכללת תנאי כלשהו מתנאי השימוש הנוספים בתנאי שימוש אלה איננה גורעת מהכפפת המשתמש לתנאי שימוש נוספים כאלה.

13. מדיניות פרטיות
13.1 החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ונוקטת באמצעי אבטחת מידע קפדניים.
13.2 ידוע למשתמש כי בעת השימוש באתר ייאסף מידע על הדפים, המוצרים, התכנים והמודעות בהם צפה, על משך זמן שהייתו באתר ועל הפעולות שביצע בו. עם זאת המידע אינו מזהה את המשתמש אישית והוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. החברה רשאית להשתמש במידע שייאסף לצורכי הפקת מידע סטטיסטי וניתוחו. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים מסוג זה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי.
13.3 המשתמש מצהיר כי ככל שימסור מידע באתר, באופן וולונטרי, בעת יצירת קשר עם החברה או במסגרת הליך הרשמה לשירותים שונים באתר, הרי שהוא נמסר מרצונו החופשי וביוזמתו המלאה ולא חלה עליו חובה שבדין לעשות כן.
13.4 ידוע למשתמש כי המידע שנמסר על ידו ו/או נאסף לגביו עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה.
13.5 השימוש במידע שנאסף ישמש את החברה לצורך הפעולות המפורטות להלן: (א) לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים שונים באתר; (ב) לשפר ולהעשיר את השירותים, הנתונים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר או לבטל תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש אישית; (ג) להתאים את המידע שיוצג למשתמש בעת ביקורו באתר לתחומי ההתעניינות שלו. המידע שישמש את החברה לצורך כך לא יזהה את המשתמש אישית; (ד) לצורך יצירת קשר עם המשתמש (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית; (ה) לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון זה או על פי חוק; (ו) לשם תפעולו התקין של האתר ופיתוחו.
13.6 מבלי לגרוע מזכויות החברה כאמור, החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה להגנת המידע הפרטי שנמסר לה על ידי המשתמש. החברה לא תמסור את פרטי המשתמש לכל צד שלישי, פרט למקרים המפורטים להלן: (א) במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי המשתמש; (ב) אם המשתמש יבצע או ינסה לבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין או פעילות שנחזית להיות כזו; (ג) אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודות המשתמש לצד שלישי; (ד) בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או רכושו של המשתמש או לגופו או רכושו של צד שלישי כלשהו; (ה) אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות תקנון זה.
13.7 של אופיו של האתר ולמרות שהחברה תנקוט אמצעים סבירים לאבטחתו, יתכן ויעלה בידי צדדים שלישיים שאינם משתמשים, לחדור לאתר להיחשף למידע שבו ולנקוט פעולות כלשהן. החברה לא תהיה אחראית במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.
13.8 זכות לעיין במידע: על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע לגביו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, הוא זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.
13.9 Cookies – אתר זה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם המשתמש יבקש להימנע מקבלתם כאמור יוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. על המשתמש להיות מודע לכך כי נטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר. כמו כן ניתן למחוק את קבצי ה- Cookiesבכל רגע מהמחשב.

14. רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום באתר, החברה תבקש מהמשתמשים רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת שירותי האתר. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה.

15. מאגר המידע
השימוש במידע שנאסף, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות הדין, על מנת לאפשר שימוש בשירותי האתר, לשפר ולהעשיר את שירותי ותכני האתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים באתר, פרסום מידע ותכנים.

16. אבטחת מידע
החברה מיישמת באתר את תקן האבטחה המתקדם SSL ועושה שימוש במערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. על כן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, אולם תעשה כל מאמץ לעשות כן.

17. זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה מסוג זה יש להפנות אל office@hageshtviaa.co.il. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה ישמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, זאת על ידי פניה לחברה באמצעות איזור "צור קשר".

18. שינויים במדיניות הפרטיות
האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.