ביטול עסקה לאזרח ותיק בתיירות

 
חברת התיירות סירבה להחזר כספי לבקשת ביטול העסקה של האזרח הוותיק מאחר והכרטיסים שרכש נועדו עבור בנו וכלתו
 

   
 

ביטול עסקה לאזרח ותיק אשר רכש את כרטיסי הטיסה לבנו וכלתו

 

בית משפט לתביעות קטנות בקריות דן במקרה מסוג זה.

 
התובע אזרח ותיק.
 
הנתבעת סוכנות נסיעות וידועה בשמה מונה טורס.
 
ביום 19.4.18 התובע רכש מהנתבעת שני כרטיסי טיסה ליום 1.7.18 בחברת אל על עבור בנו וכלתו.
 
ביום 19.6.18 הודיע התובע לנתבעת על ביטול העסקה מאחר והינו אזרח ותיק.
 
התובע טען כי נימק בפני הנתבעת את זכותו לבטל את העסקה, חודשיים לאחר ביצועה, בהוראת סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 המאפשרת לאזרח ותיק לבטל עסקה מכל סיבה שהיא עד ארבעה חודשים מיום כריתתה, ובעניין שירותי תיירות, בלבד שנותרו לפחות שבעה ימי ם שאינם ימי מנוחה עד מועד מתן השירות (סעיף 14ג(ד)(2) לחוק).

התובע טען כי הנתבעת סירבה לאשר את הביטול ולהשיב את תמורת הכרטיסים בנימוק כי התובע אינו הנוסע, אלא בנו וכלתו אשר אינם אזרחים ותיקים.
 
התובע טען כי תשובתה של הנתבעת נסמכה על תשובת חברת אל על לנתבעת אשר פירשה את סעיף 14ג1 לחוק כך שהוא חל רק כאשר האזרח הוותיק הוא הנוסע.
סוכנות נסיעות אשר שימשה כמתווכת בין הלקוח לאל על

סוכנות נסיעות אשר שימשה כמתווכת בין הלקוח לאל על

 
מאחר והנתבעת סירבה להחזר הכספי, התובע הגיש את תביעה כנגד הנתבעת במסגרתה עתר להשיב לו את תמורת הכרטיסים ופיצוי בסכום המרבי הקבוע בסעיף 31א' לחוק.
 
הנתבעת טענה כי אינה בעל הדין הנכון בהיותה סוכנות נסיעות בלבד אשר שימשה כמתווכת בין התובע לבין חברת אל על.
 
הנתבעת טענה כי אין מדובר בעסקת מכר מרחוק כנדרש בסעיף 14ג1 לחוק שכן התובע הוא שיזם את הפניה אליה.
 

הנתבעת טענה כי התובע אינו הנוסע ומשכך הסעיף אינו חל עליו.
 
הנתבעת טענה כי הכרה בזכותו של אזרח ותיק לבטל עסקה מכוח זכותו הרחבה כאמור בסעיף 14ג1, תביא לשימוש ציני וחסר תום לב בזכות זו על ידי בני משפחה תוך שימוש בשמו של האזרח הוותיק.
 
הנתבעת טענה כי התובע לא הוטעה במהלך העסקה ומשכך אין הצדקה לאפשר לו לבטלה חודשיים לאחר כריתתה.
 

מה אומר סעיף 14ג1(ג) לחוק:

 
"בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית."
 
התובע טען כי מכוח סעיף זה, זכאי לבטל את העסקה גם לאחר כחודשיים.
 

סירוב להחזר כספי כי האזרח הוותיק אינו הנוסע

סירוב להחזר כספי כי האזרח הוותיק אינו הנוסע

האם חברת התיירות האחראית להחזר?

 
השופט קבע לגבי מעמדה של הנתבעת כי היא זו שמכרה לתובע את כרטיסי הטיסה ומשכך, היא "עוסק" כהגדרתו בחוק לכן עליה חלה החובה להשיב את התמורה לצרכן במקרה של ביטול עסקה , כאמור בסעיף 14ה(ב) לחוק.
 
השופט קבע כי הנתבעת היא בעלת הדין הנכון והיא הנושאת בחובה זו .
 

האם מדובר בעסקת מכר מרחוק?

 
השופט קבע לגבי האם מדובר בעסקת מכר מרחוק כי עיון באתר אינטרנט של עוסק בו מפורסמת האפשרות להתקשר בעסקה ללא נוכחות משותפת, עונה על דרישות הסעיף אף אם הכניסה לאתר הייתה ביוזמת הצרכן.
 
השופט קבע כי מדובר בעסקת מכר מרחוק.
 

סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן

סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן

האם אזרח ותיק יכול לרכוש כרטיס עבור אחר?

 
"בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית."
 
השופט קבע כי את טענת הנתבעת היא כי התובע אינו הצרכן, אלא בנו וכלתו אשר הכרטיסים נקנו עבורם אין לקבל.
 
השופט קבע כי העסקה נערכה עם צרכן שהוא אזרח ותיק, שכן התובע עותר להפעלת זכות הביטול של מי שהתקשר בעסקת מכר מרחוק, שהיא זכותו של הצרכן המזמין.
 

מה פסק בית המשפט?

 
השופט קבע כי התובע הוכיח את זכותו לבטל את העסקה ועל הנתבעת להשיב לו את הסכום ששילם, היינו 3,034 ₪ וזאת בניכוי סך של 152 ₪ (5% לכל כרטיס (סעיף 14ה(ב)(1) לחוק)).
 
השופט קבע כי הטענה לפיצויים לפי סעיף 31א' לחוק נדחית.
 

בית משפט לתביעות קטנות בקריות פסק על הנתבעת לשלם לתובע סך של 2,882 ₪ והוצאות בסך 500 ₪.

 
פרטי פסק הדין: 47179-12-19, תומאש הרץ נגד מונה טורס בע"מ
 
 
 
 
 

רוצה לתבוע וזקוק לעזרה?

 
 
תנו לנו לעזור לכם לחצו כאן